Výzva na prinavrátenie úcty k najstarším slovenským národno-štátnym koreňom

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Korene našej národnej genézy, ako aj slovenskej štátotvornosti siahajú až do začiatku 7. storočia. Vtedy sa zrodil náš najstarší slovenský a vôbec slovanský štátny útvar (r.623-658), najčastejšie nazývaný po našom prvom známom a významnom panovníkovi – Samová ríša. Ten sa stal právom ikonou obdobia etnogenézy slovenského národa. Samo, vladár starých Slovákov, v dobových prameňoch označovaný ako kráľ, výrazne dopomohol k oslobodeniu našich predkov spod krutej avarskej nadvlády, k zjednoteniu kmeňov a kniežactiev a zaslúžil sa o budovanie silného štátneho útvaru, ktorý odolával aj útokom mocnej Franskej ríše.

Samova ríša sa síce ako celok po smrti svojho mocnára rozpadla, no zanechala hlboké a nezmazateľné stopy. Táto epocha našich dejín, nášho prvého štátu a hrdinského odporu našich priamych predkov proti krutovláde, bola silným impulzom k ďalšiemu štátotvornému procesu starých Slovákov a dala predpoklad na formovanie sebavedomého slovenského národa, schopného postarať sa o seba a ubrániť sa útokom nepriateľa. Na tento štátny útvar neskôr nadviazal ďalší štát (ríša, kráľovstvo), tzv. Veľká Morava. Na veľkomoravské (t.j. staroslovenské) dedičstvo zas nadviazalo Uhorské kráľovstvo, ktorého historický odkaz si po r.1918 Slováci preniesli až k modernej Slovenskej republike. Dedičstvo a posolstvo Samovej ríše sa teda v samotnej podstate prenieslo na súčasnú samostatnú Slovenskú republiku, ktorá je napriek prerušeniu kontinuity jej pokračovateľkou!
Význam našich najstarších národno-štátnych koreňov si akosi plne neuvedomujeme, nepreciťujeme a nectíme tak, ako by sme mali a ako mravná povinnosť káže. Táto vzácna a dávna kapitola našej histórie, kedy sme sa vzopreli otroctvu, povstali za svoju slobodu a vybudovali svoj prvý štát, je inšpiratívna a povzbudzujúca do ďalšej borby proti aktuálnym nástrahám tejto doby. Z tohto obdobia môžeme čerpať silu a odvahu. Ako povedzme Gréci majú svoju slávnu kapitolu grécko-perzských vojen za slobodu a spartského kráľa Leonida, tak my Slováci máme svoju epochu slovensko-avarských a slovensko-franských vojen za našu slobodu, a svojho kráľa Sama! Treba poznamenať, že Samo, napriek svojmu rodisku (či iba pôsobisku?), mal pravdepodobne slovanský pôvod a aj citový vzťah k svojim krajanom môže byť jedným z dôvodov, že sa ako kupec so zbraňami pripojil na našu stranu, stranu slabších a utláčaných.
V bojoch preukázal takú schopnosť, že si ho naši vladykovia zvolili za svojho kráľa, ktorý, ako sa píše v prameňoch, “šťastlivo panoval 35 rokov.” Ale samotný rozbor historických reálii a teórii je momentálne bezpredmetný. Jedno je každopádne isté, nech už bol Samo akéhokoľvek pôvodu, odkedy za nás pozdvihol meč, je náš! A protiavarské povstanie zo začiatku 7.st. bolo vlastne v histórii prvým slovenským národným povstaním za našu slobodu!
Vlastenecká organizácia Národná postať vyzýva národné organizácie, spolky, združenia, politických predstaviteľov a všetkých dostatočne národne uvedomelých Slovákov, ktorým nie je ľahostajný svoj národ, vlasť a posolstvo predkov, aby sa zapojili do obrodnej aktivity na prinavrátenie úcty našim najstarším národno-štátnym koreňom i vladárovi Samovi ako prirodzenému symbolu prvej štátnosti Slovákov. Vyzývame k systematickej snahe o postavenie sochy nášmu najstaršiemu slovenskému kráľovi a velikánovi, ktorý nám pomohol vymaniť sa spod jarma neslobody. Kráľ Svätopluk I., ako jeden so symbolov dávnej štátnosti starých Slovákov, napriek nehoráznemu odporu nepriateľov slovenského národa, už zdobí Bratislavský hrad. Náš prvý a o nič menej významný kráľ Samo, ktorý nebol nikdy vojensky porazený a za ktorého panovania naši predkovia vybojovali mnohé víťazné bitky za samostatnosť a slobodu, si svoje čestné miesto zaslúži rovnako! Ba, mali by sme vybudovať panteón našich slávnych starodávnych vladárov a významných dejateľov ako prostriedok ponaučenia, príkladu, výchovy mladej generácie Slovákov i sebaprezentácie a hrdosti na historický odkaz! V našom kalendári by mal figurovať aj spomienkový deň, ktorým by sme si každoročne pripomenuli našu najstaršiu štátnosť a posolstvo Samovej ríše…
Výzvu k postaveniu sochy kráľovi Samovi a k prebudeniu hlbšej úcty k týmto najstarším koreňom národa som inicioval už v r. 2010, ešte ako funkcionár Miestneho odboru Matice slovenskej v Košiciach, no nepadla na úrodnú pôdu. Avšak nastal čas, aby z tohto podnetu vzklíčil patričný plod. Organizácia Národná postať bude postupne, cieľavedome pracovať na tejto obrodnej iniciatíve, až kým našim národno-štátnym prvopočiatkom nebude prislúchať v povedomí slovenskej spoločnosti taká vážnosť a úcta, aká im prislúcha… Veríme, že sa k nám pripoja aj ďalšie organizácie, či uvedomelí jednotlivci. Príkladom pestovania a uchovávania tradície národných prvopočiatkov sú napr. Dominik Hudec, či Milan S. Ďurica, ktorí svojimi vedeckými prácami odkryli pravdu o našej najstaršej histórii. Povedzme v oblasti literatúry spisovateľka Zuzana Zemaníková, občian. menom Mária Moravčíková napísala pre mládež dobrodružný historický román Lulukaj (2003) z čias vzniku Samovej ríše. Toto je znázornenie svetlých príkladov podnecujúcich k tomu, aby naša starodávna sláva nezapadala prachom.
Národná postať vyzýva učiteľov a profesorov, aby deťom, mládeži a nastupujúcej generácii vštepovali úctu a hrdosť k týmto dávnym historickým koreňom. Slovenských spisovateľov, básnikov, maliarov, drevorezbárov, sochárov a ďalších umelcov žiadame, aby svoju tvorbu zamerali aj spomienke na Samovu ríšu a jej ozvenu v dnešku. Potrebujeme viac knižných diel, viac poézie, viac obrazov, viac sôch, jednoducho viac diel zameraných k tejto téme…  V Národnej rade SR by mal s hrdosťou visieť mohutný obraz, dajme tomu znázorňujúci výjav slávnej a víťaznej bitky starých Slovákov pri “Vogastisburgu”. V maďarskom parlamente visí klamný a Slovákov ponižujúci obraz s názvom Príchod starých Maďarov, ktorého autorom je pomaďarčený Nemec Mihály Munkácsy (pravým menom Michal Lieb) a na ktorom je Arpád s družinou, ktorých pokorne vítajú miestni, vzhľadom zjavne zaostalejší obyvatelia (pričom ako vieme, realita bola opačná a práve ázijskí prišelci, ktorí do našej vyspelej vlasti vtrhli boli kultúrne, sociálne i jazykovo na veľmi primitívnej úrovni)… Ak môžu mať Maďari takýto nás dehonestujúci obraz – “maľovanú lož”, ako ho nazval Svetozár Hurban Vajanský, vo svojom zákonodarnom orgáne, prečo v tom našom nemôže pyšne visieť pripomienka pravdivých staroslovenských a úchvatných prvopočiatkov?! Už len takéto maľby by poslúžili k lepšiemu a pestrejšiemu ilustrovaniu dejín predmetných čias a pomôžu ich sprítomniť súčasníkom. A z takých, nie len výtvarných, ale mnohorakých umeleckých diel vytvorených k problematike Samovej ríše a koreňov národno-štátnej identity Slovákov musia sa uskutočniť výstavy s náučným zámerom pre verejnosť v rámci osvety. Aby v nás konečne ožili dávne časy hrdinskosti, odvahy a statočnosti našich priamych predkov, ktorých krv v nás koluje a my z nich mohli čerpať silu a sebadôveru aj v súčasných moderných výzvach a hrozbách!
V prípade záujmu napomôcť a zapojiť sa do tejto iniciatívy sa prosím hláste na emailovej adrese: narodna.postat@gmail.com, kde môžete zasielať aj Vaše postrehy, podnety, či rady. Každý pozitívny a veci prospešný ohlas bude prínosom.
Tomáš Bičkoš, predseda Národnej postate, 20.09.2017