Jeden rok Mea Patrie

Vážení spoluobčania, ctení sympatizanti o.z. Mea Patria!
Ani sme sa nenazdali a prešiel rok od chvíle, kedy Ministerstvo vnútra oficiálne zaregistrovalo naše občianske združenie. Preto práve tento uplynulý rok si žiada nejakú formu hodnotenia našej doterajšej činnosti. Naše o.z. sme zakladali s veľmi realistickými predstavami a cieľmi. Boli sme si vedomí od samého začiatku, že časová vyťaženosť a finančné hľadisko nám nedovolí dávať si nereálne ciele. Našu činnosť sme sa od samého začiatku snažili profilovať na základe identitárnej idei. Idei o príslušnosti k slovenskému národu, príslušnosti k SR a v neposlednom rade k európskemu civilizačnému okruhu.

Boli sme si hneď na počiatku vedomí, že prídu snahy nás z toho či onoho názorového spektra niekam zaradiť či až ľudsky povedané škatuľkovať a kádrovať. Nemýlili sme sa. Opätovne preto s dôrazom vyhlasujeme, že naše o.z. je postavené čisto a jedine na identitárnych hodnotách. Vyznávame Európe vlastné hodnoty humanizmu a tolerancie. Nie však hodnoty tolerancie v rámci politicky korektných trendov dnešnej doby, ktorá uprednostňuje menšinové a dokonca často spoločensky negatívne javy na úkor majority. Vyznávame hodnoty humanizmu, nie však humanizmu ohýbaného do tej či onej polohy podľa potreby mocných tohto sveta. Sme za Slovensko morálne očistené, za Slovensko politicky silné a stabilné. Za Slovensko kde sa slušným ľuďom dostane šanca pracovať za slušnú plácu a za Slovensko kde štát reálne zabezpečí ochranu každému riadnemu občanovi.

Naším cieľom je svojou troškou prispieť k istému znovu vybudovaniu vlasti tak neskutočne zdevastovanej za posledné desaťročia. Slovensko jednoznačne potrebuje obnovu. Obnovu morálnu, sociálnu, hospodársku, nastolenie práva a poriadku. Veríme, že každý môže prispieť svojou troškou k tejto obnove. Presne o toto sa snaží Mea Patria. Počas uplynulého roku sme zorganizovali niekoľko podujatí v tomto duchu. Boli to aktivity od ekologického zamerania, cez prednášky pre študentov až po turisticko športové aktivity.

Jednoznačne najväčším úspechom je fakt, že sa nám s pomocou ďalších subjektov , predstaviteľov samosprávy a jednotlivcov podarilo uskutočniť plán na osadenie nového náhrobku katolíckemu farárovi, štúrovcovi a veľkému ľudomilovi Jurajovi Holčekovi v obci Jasová ( okres Nové Zámky). Tento človek akoby symbolizoval naše ideály. Človek národne uvedomelý a predovšetkým človek činu. Človek, ktorý vedel, že nestačí ľud len národne prebudiť ale je potrebné ho dostať aj zo sociálnej zaostalosti a všeobecného marazmu. Presne takýmto smerom sa chceme uberať na ceste k obnove aj my v Mea Patria, preto budeme veľmi radi ak nám zachováte svoju priazeň a podporu.

Mea Patria